Algemene Voorwaarden - augustus 2022

1. Algemeen
Sprankel & Co streeft er naar de afspraken met haar relaties zodanig in te vullen en uit te voeren dat deze leiden tot een grote klanttevredenheid. In dit verband vindt Sprankel & Co het van belang duidelijk te zijn over de algemene voorwaarden die gehanteerd worden, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen die zijn gedaan door Sprankel & Co en de overeenkomsten en/of de aanvullende opdrachten van Opdrachtgever. Tussen Sprankel & Co en Opdrachtgever gelden alle bepalingen van deze voorwaarden, tenzij er schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Een verwijzing door Opdrachtgever naar de eigen algemene voorwaarden wordt door Sprankel & Co niet aanvaard, tenzij Sprankel & Co hier schriftelijk mee instemt.

2. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
De Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- en rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan Sprankel & Co.
De opdracht: De afspraken tussen de Opdrachtgever en Sprankel & Co over de uitvoering van de dienst of het leveren van een product.

3. Aanbiedingen
Elke aanbieding van Sprankel & Co, in welke vorm dan ook gedaan, is vrijblijvend en pas bindend nadat Opdrachtgever de aanbieding schriftelijk heeft aanvaard dan wel mondeling bevestigd. Aanbiedingen van Sprankel & Co zijn gebaseerd op de op dat moment beschikbare informatie van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal de te leveren producten en/of diensten uitsluitend gebruiken conform de in de offerte genoemde wijzen en/of in de daarin genoemde oplagen.

Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle benodigde informatie voor de te verrichten dienst heeft verstrekt. Sprankel & Co zal de door haar te verrichten opdracht naar beste inzicht en vermogen, en, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. Deze verplichting is een 'inspanningsverplichting'. Sprankel & Co garandeert het beoogde resultaat niet. Alle aanbiedingen worden onder regie van Sprankel & Co uitgevoerd.

4. Overeenkomst en uitvoering
De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Sprankel & Co komt tot stand op het moment dat de aanvaarding van de aanbieding Sprankel & Co schriftelijk heeft bereikt. De Opdrachtgever heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst. Gerekend vanaf het moment van de aanvaarding van de aanbieding wordt een voorbereidingstijd van een maand in acht genomen, tenzij anders met opdrachtgever overeen is gekomen.

Sprankel & Co verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de opdracht en de geldende professionele normen.
Bij de uitvoering van de opdracht is Sprankel & Co bevoegd naar eigen inzicht en behoefte gebruik te maken van de diensten van derden. Sprankel & Co bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
Opdrachtgever verschaft op de uitvoerende locaties een werkruimte met alle benodigde faciliteiten voor de uitvoering van de opdracht. Kosten voor deze faciliteiten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5. Tarieven
Om de gehanteerde tarieven transparant weer te geven, zal Sprankel & Co de verschillende onderdelen die betrekking hebben op de uitvoering van de opdracht separaat opnemen in haar aanbieding. Sprankel & Co zal de werkzaamheden factureren conform de in de offerte vastgelegde wijze. Eventuele kosten die uitgevoerd worden door derden worden in rekening gebracht aan de Opdrachtgever.

6. Facturering en Betaling
Sprankel & Co factureert voorafgaand aan de opdracht 75%. Na afronding wordt de overige 25% gefactureerd. Indien een opdracht langer dan drie maanden in beslag neemt kunnen in overleg met de opdrachtgever andere afspraken worden gemaakt.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, zal eerst een herinnering/ aanmaning worden verstuurd. Bij het in gebreke blijven van de verschuldigde betaling is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 5% per maand. In geval van verzuim is Sprankel & Co gerechtigd zonder nadere aankondiging en/of ingebrekestelling alle nog te verrichten diensten op te schorten en maatregelen ter incasso te nemen. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de buitenrechtelijke incasso kosten.

7. Annulering
Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een opdracht. In het geval van annulering is de opdrachtgever aan Sprankel & Co een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

Bij Trainingen, cursussen en workshops:
- tot 5 weken vóór de geplande start kan kosteloos worden geannuleerd
- tussen 5 en 2 weken kan voor 50% van de offerteprijs worden geannuleerd
- tussen 2 weken tot 5 werkdagen kan voor 75% van de offerteprijs worden geannuleerd
- 5 werkdagen vóór de geplande opdracht wordt 100% in rekening gebracht

Bij Loopbaanadvies en Coaching en afspraken in het kader van afstemming en Organisatie advies:
- tot 3 werkdagen vóór de geplande datum kan kosteloos worden geannuleerd
- tussen 3 werkdagen en de dag voor de geplande datum wordt 50% in rekening gebracht
- op de dag van de geplande datum wordt 100% in rekening gebracht

Bij Assessments:
- bij annulering binnen 10 werkdagen vóór de dag van het assessment wordt 50 % van de offerteprijs in rekening gebracht.
- bij annulering binnen 5 werkdagen vóór de dag van het assessment wordt 75 % van de offerteprijs in rekening gebracht.
- bij annulering op de dag van het assessment wordt 100 % van de offerteprijs in rekening gebracht.

Sprankel & Co heeft het recht om (een deel van) de opdracht te annuleren, bijvoorbeeld in geval van ziekte of calamiteit waarbij de trainer/coach/adviseur/assessor niet vervangen kan worden. In overleg wordt de uitvoering van (dit deel van) de opdracht op een ander moment ingepland. Indien dit niet mogelijk blijkt, heeft Opdrachtgever het recht op terugbetaling van het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

De deelnemer aan een open inschrijving heeft gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

8. Annulering in Coronatijd / door overmacht
Als er vanwege overheidswege restricties worden opgelegd waardoor de live- uitvoering van de opdracht in het gedrang komt, wordt 50 % van het geoffreerde bedrag met de opdrachtgever in rekening gebracht om gemaakte kosten (voorbereiding etc.) te verrekenen. In goed overleg wordt verder gezocht naar een alternatief. Na uitvoering van de opdracht wordt dan de resterende 50 % verrekend.

9. Aansprakelijkheid
Sprankel & Co spant zich in om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Sprankel & Co kan aansprakelijk worden gesteld voor schade of tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het directe gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid. Sprankel & Co is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

Op de overeenkomst van opdracht en de relatie tussen Opdrachtgever en Sprankel & Co is het Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Opdrachtgever verstrekt alle documenten en gegevens die nodig zijn om de opdracht door Opdrachtnemer optimaal te laten verlopen.
De tussen partijen verstrekte vertrouwelijke informatie wordt slechts gebruikt met het doel waarvoor deze informatie verstrekt is. Beide partijen zullen geen verkregen vertrouwelijke informatie over de andere partij verstrekken aan derden, tenzij zij daartoe op grond van wettelijke bepalingen gedwongen kunnen worden. Alle werkenden bij of voor Sprankel & Co hebben zich tot deze geheimhouding verplicht.

11. Intellectueel eigendom
Alle opgestelde programma’s, trainingsmateriaal en aanvullend materiaal dat Sprankel & Co ter beschikking stelt en gebruikt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/ of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sprankel & Co.

12. Kwaliteitseisen
Sprankel & Co staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar adviseurs, coaches en trainers. Alle psychologen van Sprankel & Co zijn lid van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) en houden zich aan de professionele gedragsregels van genoemd instituut. De naleving van deze professionele gedragsregels wordt door het NIP bevorderd, doordat klachten worden onderzocht en, indien inbreuken geconstateerd, disciplinaire maatregelen kunnen worden getroffen. In het licht van de regels geldt onder meer voor assessments en rapportering in het algemeen, dat deelnemer/medewerker altijd als eerste wordt geïnformeerd en toestemming moet verlenen voor het informeren van de opdrachtgever. De deelnemer/medewerker heeft recht op een schriftelijke rapportage van de onderzoeksresultaten en coaching verslagen, althans wanneer deze verstuurd worden naar de opdrachtgever. De resultaten van een assessment hebben een geldigheidsduur van twee jaar. Sprankel & Co bewaart deze maximaal vier jaar en zal daar niet anders dan voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden gebruik van maken.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.